Atenció al client 902 196 315

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

INFORMACIÓ GENERAL

Aquesta pàgina web (a partir d´ara  “Lloc Web”) és propietat de:
Raó social: GRUPMICROS SMART SOLUTIONS, S.L. 
CIF: B43098136 
Adreça: Ctra. Puigpelat, s/n - 43886 Vilabella (Tarragona)
Telèfon: + 902 19 63 15
Email: grupmicros@grupmicros.com
Web: www.grupmicros.com
El present Lloc Web ha estat creat per GRUPMICROS SMART SOLUTIONS, S.L.  ( a partir d´ara Grupmicros ) amb la finalitat d´informar sobre els serveis duts a terme per Grupmicros, i establir un canal de comunicació amb les persones interessades a posar-se en contacte amb l´empresa.

 

CONTINGUT

GrupMicros, a través d´aquest lloc web, facilita la informació d´interès sobre l´empresa i els serveis proporcionats per ella. Grupmicros es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar aquesta informació, podent limitar o no permetre l´accés a aquest lloc Sitio Web. Igualment, es reserva la facultat d´efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, tants canvis com modificacions cregui convenients. La informació que apareix al lloc web és la vigent en la data d ela seva última actualització.
GrupMicros posa especial atenció a que aquesta informació sigui exacte i precisa, procedint a la seva actualització de forma periòdica i corregir els errors tan aviat com aquests hagin estat detectats. Per aquest motiu, Grupmicros no pot garantir que la informació estigui actualitzada i la inexistència d´errors en tot moment. No seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions del lloc web, produïts com a conseqüència d´un manteniment i/o actualització incomplerta o defectuosa de la informació continguda en el mateix. Grupmicros, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d´aquests errors.

 

TERMES I CONDICIONS

L´accés  a aquest lloc web i a qualsevol de les seves pàgines suposa conèixer i acceptar les advertències legals, condicions i termes d´ús que figuren a continuació.
GrupMicros es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d´ús d´aquest lloc web. Qualsevol modificació dels mateixos s´anunciarà convenientment a través d´aquesta pàgina, i serà efectiva des del moment de la seva publicació.
L´usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il.lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Grupmicros o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web, o impedir la normal utilització del mateix.
En concret, i sense caràcter taxatiu, queda prohibit:
• Qualsevol forma de violació dels drets de tercers ( dret a la intimitat i a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc. ).
• Realitzar, emprant els continguts d´aquest lloc web, qualsevol tipus de publicitat com enviament de correus electrònics no sol·licitats  ( spam ) o comunicació similar.
• Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre software o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d´aquest lloc web.
• Continguts: L´usuari haurà d´abstenir-se d´obtenir els continguts utilitzant per això mitjans o procediments diferents dels que s´hagin posat a la seva disposició en aquest efecte, s´hagin indicat en aquest lloc web o s´utilitzin habitualment a Internet i, en aquest últim cas, sempre que no provoquin un risc de dany o inutilització del lloc web i els seus continguts.

 

RESPONSABILITAT

L´usuari serà l´únic responsable de les infraccions en que pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda i il.legítima utilització d´aquest lloc web.
GrupMicros no será responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d´interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions al sistema operatiu d´aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Grupmicros, de demores o bloquejos en l´ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecarregues al sistema d´Internet o en altres sistemes electrònics.
GrupMicros no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquest lloc web.
Igualment, Grupmicros tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics ( links ), directa o indirectament, a través d´aquest lloc web. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Grupmicros i els particulars o entitats titulars de les pàgines a les que donen accés. Grupmicros es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen al seu lloc web.
GrupMicros s´eximeix de responsabilitat pel que fa als errors tipogràfics o inexactituds que poguessin apreciar-se als continguts del seu lloc web, o respecte a aquelles cookies que tercers aliens poguessin instal.lar al disc dur de l´ordinador de l´usuari sense el consentiment de Grupmicros.

 

MESURES DE SEGURETAT

GrupMicros amb l´objecte de garantir la seguretat dels sistemes que suporten el lloc web i la integritat de la informació subministrada ha implementat les mesures de caràcter organitzatiu, tècniques i legals requerides per la legislació aplicable, en particular les establertes per la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ) i les normes que la desenvolupen.

 

PROPIEDAT INTELECTUAL DEL LLOC WEB

Els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública d´aquest lloc web són titularitat de Grupmicros. Tots els textos, dissenys, continguts, estructura, bases de dades, logos, codis Font i altres elements del lloc web están protegits per la legislació i els tractats internacionals vigents en la matèria.
L´usuari única i exclusivament pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web pel seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per incórrer a activitats il.lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel.lectual estan expressament reservats per Grupmicros. 
En tot cas, el règim de reutilització està obligat a garantir el ple respecte dels principis que consagren la protecció de dades de caràcter personal, en els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament.
Tota la informació continguda al lloc web, incloent el seu disseny gràfic i el codi Font, estan protegits per drets d´autor i altres drets recollits al Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d´Abril en el que s´aprova el text refós de la llei de propietat intel.lectual, i el resta de normes que regulen la propietat intel.lectual.
Aquests drets pertanyen exclusivament a Grupmicros o als seus llicenciats, per tant, queda expressament prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, de tot o part del contingut del lloc web, i en general qualsevol acte d´explotació de la totalitat o part dels continguts, imatges, textos, disseny, índexs, formes, etc. ) així com de les bases de dades i del software necessari per la visualització o el funcionament dels mateixos i de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel.lectual.
Els usuaris no podran en cap cas explotar o servir-se comercialment, de forma directa o indirecta, total o parcial, de cap dels continguts que conformin el lloc web sense l´autorització prèvia i per escrit del titular.
Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada al lloc web sense l´autorització prèvia i per escrit de Grupmicros queda prohibit.
L´autorització per l´ús de qualsevol contingut del lloc web  pot sol.licitar-se a l´adreça de correu electrònic grupmicros@grupmicros.com
L´establert als paràgrafs anteriors no suposarà en cap cas l´assumpció de responsabilitat per part de Grupmicros sobre el contingut, ni podrá generar dret a indemnització per usuaris o tercers.

 

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

Les cookies són petits fitxers de text que els llocs web poden col.locar al dispositiu ( PC, Smartphone, Tablet, Smart, TV etc. ) que s´utilitza per accedir al lloc web, o al navegador emprat per l´usuari. Aquest fitxer conté informació sobre les pàgines que s´han visitat en aquest lloc, el que permet recordar les preferències de navegació amb la finalitat que la propera vegada que es visiti el lloc web la navegació sigui més àgil, recorrent a la informació continguda en aquest fitxer. De la mateixa manera, a través de les cookies es pot recopilar informació estadística anònima, o assegurar que les pàgines web funcionin de manera correcta.
Tipus de cookies. Les cookies, en funció de la seva permanència, poden classificar-se en cookies de sessió i permanents. En el cas de les primeres, la seva vigència expira quan l´usuari tanca el navegador, mentre que la vigència de les cookies permanents pot ser variable, una vegada que han complert l´objectiu que va motivar la seva instal.lació o quan l´usuari procedeix al seu esborrat manual.
Atenent al seu gestor, les cookies poden ser pròpies, en aquest cas de Grupmicros o de tercers, en general entitats que tracten les dades obtingudes a través de les cookies. Cookies utilitzades al lloc web de Grupmicros.

A grupmicros.com analitzem les preferències dels usuaris, característiques demogràfiques i altra informació general per així poder comprendre les necessitats dels nostres clients. Utilitzem Google Analytics com a eina de medició. Aquesta informació ens ajuda també a mostrar publicitat més rellevant.

 

CONTACTE I COMUNICACIÓ PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que Grupmicros envia a l´usuari sigui per escrit. A l´acceptar les condicions presents d´ús i venda, l´usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Grupmicros siguin electròniques. Grupmicros es posarà en contacte amb l´usuari a través de correu electrònic o penjant avisos al lloc web. L´usuari consent a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tota la notificació, informació i altres comunicacions que Grupmicros li envia de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit.

 

JURISDICCIÓ I LLEI  APLICABLE

Les presents condicions es regiran per les lleis espanyoles. Qualsevol demanda, procediment legal o litigi que sorgeixi en relació amb les mateixes es sotmet únicament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Tarragona.